НАЧАЛО | КАРТА НА САЙТА | КОНТАКТИ
Програма "Младежта в действие"
Нека ти разкажа...
Обединени цветове "От Стара планина до Кавказ" - заедно в предизвикателствата на съвремието" Училище - мечта
Обединени цветове
Анкета
Каква младежка информация предпочитате да получавате?
Общо гласували: 941

НПО /РЕГИСТЪР/

Профил на организация
Име на организациятаБалканска младежка организация - развитие
Град /регистрация/Благоевград
Представител Антон Живков Атанасов
Дейности - Създаване на условия за активизиране на младежите от Балканите, съобразно техните интереси в областта на образованието, изкуството, културата и спорта;
-Подпомагане на спорта и популяризирането му сред младите хора;
-Подготовка и организация на публични изяви на младежите от балканските страни в сферата на образованието, изобразителното изкуство, музикалното творчество, фолклора, спорта, изучаване на културно историческото наследство.
- Подпомагане процесите на включване на младите хора от балканските страни във формиране на местна и европейска културна политика и личностната им реализация;
-Включване на младежката общност в процесите на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво;
-Оптимално използване методите на неформалното образование, спорта и изкуството за създаване на възможности на децата и младежите да се развиват пълноценно и да придобиват социални, творчески и професионални умения;
-Сътрудничество с младежки организации от балканските страни с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата и спорта и проблемите на младежта в евроинтеграционните процеси;
-Разработва, защитава и реализира проекти и програми свързани с всички аспекти на изследването, изучаването, опазването, развитието и популяризирането на народното творчество, обичаи и фолклор на Балканите и ги представя на обществото;
-Подпомагане социализацията на деца в неравностойно положение;
-Насърчаване създаването на действително продължаващо образование независимо от възрастовите и социални групи, осъществяване на младежки обмени по национални и европейски програми;
-Подкрепа на програми за образование, обучение и преквалификация на младите хора с оглед тяхното своевременно адаптиране към динамично променящите се условия на пазара на труда;
-Поддържане на комуникации на местно ниво с организации и управленски структури за участие в диалога за проблеми на младежите от Балканските страни;
Адрес за кореспонденция 2700 гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров"№47, ет.3, офис 11
Телефон 0887261618
E-mail balka_y_org@abv.bg