НАЧАЛО | КАРТА НА САЙТА | КОНТАКТИ
Програма "Младежта в действие"
Нека ти разкажа...
"Доброволчеството като начин за изграждане на Европейско гражданство” ДА СЕ УЧИМ НА TОЛЕРАНТНОСТ Обединени цветове
"Доброволчеството като начин за изграждане на Европейско гражданство”
Анкета
Каква младежка информация предпочитате да получавате?
Общо гласували: 1218

НПО /РЕГИСТЪР/

Профил на организация
Име на организациятаБалканска младежка организация - развитие
Град /регистрация/Благоевград
Представител Антон Живков Атанасов
Дейности - Създаване на условия за активизиране на младежите от Балканите, съобразно техните интереси в областта на образованието, изкуството, културата и спорта;
-Подпомагане на спорта и популяризирането му сред младите хора;
-Подготовка и организация на публични изяви на младежите от балканските страни в сферата на образованието, изобразителното изкуство, музикалното творчество, фолклора, спорта, изучаване на културно историческото наследство.
- Подпомагане процесите на включване на младите хора от балканските страни във формиране на местна и европейска културна политика и личностната им реализация;
-Включване на младежката общност в процесите на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво;
-Оптимално използване методите на неформалното образование, спорта и изкуството за създаване на възможности на децата и младежите да се развиват пълноценно и да придобиват социални, творчески и професионални умения;
-Сътрудничество с младежки организации от балканските страни с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата и спорта и проблемите на младежта в евроинтеграционните процеси;
-Разработва, защитава и реализира проекти и програми свързани с всички аспекти на изследването, изучаването, опазването, развитието и популяризирането на народното творчество, обичаи и фолклор на Балканите и ги представя на обществото;
-Подпомагане социализацията на деца в неравностойно положение;
-Насърчаване създаването на действително продължаващо образование независимо от възрастовите и социални групи, осъществяване на младежки обмени по национални и европейски програми;
-Подкрепа на програми за образование, обучение и преквалификация на младите хора с оглед тяхното своевременно адаптиране към динамично променящите се условия на пазара на труда;
-Поддържане на комуникации на местно ниво с организации и управленски структури за участие в диалога за проблеми на младежите от Балканските страни;
Адрес за кореспонденция 2700 гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров"№47, ет.3, офис 11
Телефон 0887261618
E-mail balka_y_org@abv.bg